Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.agrotesty.pl

ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2018 r.

 1. Uwagi ogólne
 2. Definicje
 3. Rejestracja i zasady dostępu Użytkowników do zasobów Serwisu
 4. Prawa i Obowiązki Użytkownika
 5. Odpowiedzialność Użytkownika
 6. Prawa i obowiązki Administratora
 7. Dane osobowe
 8. Reklamacje
 9. Zmiany Regulaminu
 10. Uwagi ogólne
 11. AgroTesty.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest „AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI” sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14d, 53-609 Wrocław,
  e-mail: biuro@agrofoto.pl.
 12. Serwis internetowy AgroTesty.pl jest serwisem będącym bazą informacji technicznych o  maszynach rolniczych, ciągnikach i innym sprzęcie i produktach rolniczych (dalej: „Produkty”) oraz platformą wymiany opinii o Produktach, umożliwiającym nieodpłatne korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu, w szczególności z:
 13. funkcjonalności umożliwiających udostępnianie zawartości Serwisu, tj. przeglądanie i odczytywanie wpisów, recenzji, Komentarzy i zdjęć Produktów zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Administratora w ramach Serwisu,
 14. Katalogu alfabetycznego oraz wyszukiwarki, umożliwiających przeszukiwanie zasobów informacyjnych Serwisu,
 15. funkcjonalności umożliwiających przejście za pośrednictwem linków umieszczonych w Serwisie m.in. na strony www.agrofoto.pl, www.agrogrosik.pl, www.agrofakt.pl zawierające informacje dotyczące Produktów lub informacje na tematy związane z Produktami
   –   bez potrzeby utworzenia Konta Użytkownika, oraz
 16. funkcjonalności umożliwiających dodawanie przez Użytkowników zdjęć Produktów oraz wpisów, recenzji, Komentarzy (w tym odnoszących się do Komentarzy innych Użytkowników) zawierających opinię Użytkownika o Produkcie i jego ocenę Produktu,
 17. funkcjonalności umożliwiających porównywanie Produktów oraz dodawanie Produktów do listy ulubionych Produktów,

         – poprzez utworzenie Konta Użytkownika pozwalającego na administrowanie Profilem           Użytkownika i dostęp do tych Usług lub zalogowanie się poprzez konto, posiadane przez Użytkownika w serwisie Facebook lub konto Google.

 • Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego AgroTesty.pl (Serwis). Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Poprzez fakt korzystania z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 • Regulamin udostępniony jest przez Administratora nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, tj. poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.agrotesty.pl w zakładce „Regulamin”.
 • W ramach Serwisu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów bądź usług świadczonych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie usługi bądź serwisy.
 1. Definicje

Regulamin – niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.

Administrator – „AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI” spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 14D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000343808, NIP: 8942989245, REGON: 021135399, adres e-mail: biuro@agrofoto.pl.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która po akceptacji Regulaminu, skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie nazwy Użytkownika (loginu) i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie); Użytkownik dokonuje założenia konta wyłącznie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu nazwy Użytkownika i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie.

Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika zawierający nazwę użytkownika (np. imię, pseudonim), zdjęcie lub grafikę oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie przez Użytkownika do Serwisu, które są prezentowane na stronie Użytkownika w Serwisie.

Serwis – informacyjny serwis internetowy AgroTesty.pl znajdujący się  pod adresem internetowym www.agrotesty.pl, stanowiący platformę internetową będącą własnością Administratora, za pomocą której świadczy on na rzecz Użytkownika Usługi drogą elektroniczną, będący bazą informacji technicznych o ciągnikach, maszynach rolniczych oraz innym sprzęcie rolniczym.

Komentarze – automatycznie umieszczane w Serwisie osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych Materiałów (wpisów, komentarzy, zdjęć, recenzji Użytkowników).

Materiały – wszelkie materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika w formie tekstów (wpisy, komentarze, recenzje i inne), zdjęć, grafik, oraz w innych formach akceptowalnych niniejszym Regulaminem.

Dane Osobowe – gromadzone w  ramach Profilu informacje dotyczące Użytkownika, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz w innych celach, na które Użytkownik wyraził stosowną zgodę.

 1. Rejestracja, odstąpienie i rezygnacja z korzystania z zasobów Serwisu
 2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 3. Do korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Najwyższy komfort podczas użytkowania Serwisu można osiągnąć korzystając z aktualnych wersji przeglądarek internetowych, których pobranie jest darmowe i nie wiąże się z żadnymi kosztami: Google Chrome (wersja 32 i nowsza), Mozilla Firefox (wersja 24 i nowsza) Microsoft Internet Explorer w wersji 11. Zalogowanie do Serwisu nie będzie możliwe za pomocą przeglądarki Internet Explorer 10 lub starszej jej wersji. Korzystanie z Serwisu za pomocą innych przeglądarek może powodować problemy w prawidłowym wyświetlaniu treści. Zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików cookies, w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i wygodniejszego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 4. Zarejestrowanie Konta Użytkownika w Serwisie wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), nazwy użytkownika (login) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, których podanie jest obligatoryjne i niezbędne do założenia Konta Użytkownika oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych wymaganych do rejestracji jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Użytkownika.
 5. W celu prawidłowego dokonania rejestracji Administrator Serwisu przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o sposobie zakończenia procedury rejestracyjnej.
 6. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta z momentem dokonania przez Użytkownika ostatniej czynności składającej się na procedurę rejestracji.
 7. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego Konta w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom bez wyraźnej zgody Administratora.
 8. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać łączącą go z Administratorem umowę w zakresie Usług świadczonych w ramach Serwisu. Umowę uznaje się za rozwiązaną z chwilą rezygnacji z korzystania z Usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu, poprzez wybranie przez Użytkownika opcji „Usuń profil” dostępnej po zalogowaniu się na Konto Użytkownika.  Potwierdzenie rozwiązania umowy na skutek jej wypowiedzenia przez Użytkownika zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail podany przez Użytkownika w toku rejestracji.
 9. Administrator może rozwiązać umowę z ważnych powodów z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy w tym trybie wymaga uzasadnienia przez Administratora.
 10. Administrator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w pkt IV. ust. 2 – 5 Regulaminu, stanowiących podstawę do zablokowania konta Użytkownika, lub w pkt IV. ust. 6 Regulaminu.
 11. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Administrator zablokuje dostęp do Konta Użytkownika w ramach Serwisu do czasu jego ostatecznego usunięcia.
 12. Rozwiązanie umowy przez Administratora na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik powoduje, iż ponowna rejestracja Użytkownika do Serwisu jest niemożliwa bez zgody Administratora.
 13. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z przepisami ustawy oz 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683).
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach rozpoczęcia świadczenia Usług, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Za rozpoczęcie świadczenia Usług uznaje się dokonanie przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności po dokonaniu rejestracji Konta, stanowiącej korzystanie z funkcjonalności Serwisu.
 15. Odstąpienie konsumenta od umowy może nastąpić poprzez przesłanie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej z adresu poczty elektronicznej podanego w toku rejestracji do Serwisu na adres e-mail: biuro@agrofoto.pl.
 16. Prawa i Obowiązki Użytkownika
 17. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.
 18. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
 19. Warunkiem zamieszczenia w Serwisie recenzji, zdjęć lub Komentarzy jest skuteczne dokonanie procedury rejestracji oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie recenzji, zdjęć, grafiki lub Komentarzy przez Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 20. Użytkownik zobowiązuje się do wskazania w formularzu rejestracyjnym oraz do aktualizowania w ramach Profilu swoich Danych Osobowych, tj.: adres e – mail, nazwa użytkownika (login). Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w ramach Profilu danych osób trzecich bez zgody tych osób.
 21. Użytkownik ma prawo zamieszczania recenzji, zdjęć, grafiki lub Komentarzy przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań:
  1. Użytkownik zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów zamieszczonych przez niego w Serwisie, nieograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że przysługują Użytkownikowi prawa do korzystania z tych Materiałów (licencja), obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on-line oraz udziela Administratorowi zgody na ich przechowywanie w systemie informatycznym Administratora,
  1. Użytkownik oświadcza, że zamieszczone przez niego zdjęcie nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich,  dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności wizerunku, ani zasad współżycia społecznego,
  1. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych osób,
  1. Użytkownik akceptuje fakt, że za zamieszczenie Materiałów nie przysługuje mu wynagrodzenie,
  1. Użytkownik może zamieścić maksymalnie 10 zdjęć.
 22. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:
  1. wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć lub filmów przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji),
  1. w przypadku umieszczenia w Serwisie treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym, w zamian za możliwość skorzystania z Serwisu udziela nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji – z prawem do udzielania sublicencji – na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet i prasa oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w przypadku ich wykorzystania, kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu,
  1. zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści lub podjąć inne wskazane przez Administratora czynności, które uwolnią Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań, zadośćuczynień czy kosztów wykonania innych czynności orzeczonych przez odpowiednie organy, w tym sądy.
 23. Użytkownicy mogą oceniać przydatność recenzji innych Użytkowników poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę, co wpływa na ocenę Użytkownika, który zamieścił recenzję i na jego miejsce na liście najlepszych recenzentów.
 24. Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów – sprzecznych lub niewłaściwych – niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
  1. rozpowszechnianie treści pornograficznych,
  1. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
  1. rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej, oraz informacji tematycznie niezwiązanych z Serwisem oraz w swej treści przypominających komunikaty i ogłoszenia,
  1. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, wulgarnych, obraźliwych, popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.),
  1. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich,
  1. zamieszczanie odesłań (linków) do stron internetowych serwisów konkurencyjnych.
 25. Użytkownicy mogą zgłaszać dostrzeżone naruszenia Administratorowi za pomocą dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego lub w drodze wiadomości e-mail, wysłanej na adres kontakt@agrotesty.pl.
 26. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z treści oraz Materiałów należących do Administratora, w tym szaty graficznej Serwisu i poszczególnych jego elementów, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
 27. zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
 28. umieszczanie treści lub Materiałów zaczerpniętych z Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
 29. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
 30. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.
 31. Użytkownika obciąża obowiązek ochrony hasła do indywidualnego Konta w Serwisie przed osobami trzecimi. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania osób, którym udostępnił dane umożliwiające korzystanie z jego Konta w Serwisie, w tym za działania osób, które weszły w posiadanie wskazanych danych na skutek zaniedbań Użytkownika w należytej ochronie danych.
 32. Administrator oświadcza, że niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Serwisu AgroTesty.pl. Użytkownik korzystając z połączeń (linków) zamieszczonych w Serwisie, pozwalających na dostęp do innych serwisów internetowych powinien zapoznać się z regulaminami ustanowionymi przez administratorów tych serwisów oraz stosować się do nich. Użytkownik na własne ryzyko korzysta z innych serwisów (stron internetowych), do których uzyskuje dostęp za pośrednictwem połączeń (linków) zamieszczonych w Serwisie.
 • Odpowiedzialność Użytkownika

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Serwisie – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Administratora przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce Administratora lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Administratora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Administratorowi. Zobowiązuje się także zwolnić Administratora z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Administrator poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

 • Prawa i Obowiązki Administratora
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść Materiałów (w tym wypowiedzi w formie wpisów, recenzji i Komentarzy oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu), jak również za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. W sytuacji, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu po raz pierwszy lub w stopniu nieznacznym, Administrator ma prawo udzielić mu ostrzeżenia. Do sytuacji, wskazanych w zdaniu poprzedzającym zalicza się w szczególności:
  • używanie w wypowiedziach (we wpisach, recenzjach, Komentarzach) zwrotów wulgarnych, obraźliwych i prowokacyjnych,
  • cytowanie poprzedniej wypowiedzi zamieszczonej w Komentarzu lub recenzji,
  • wielokrotne zamieszczanie zdjęć, których publikacji Administrator odmówił,
  • zamieszczanie zdjęć, z pominięciem limitu, o którym mowa w pkt IV ust. 5 d,
  • spamowanie,
  • niestosowanie się do zasad polskiej pisowni,
  • zamieszczanie wypowiedzi niedotyczących danego tematu,
  • zamieszczanie odesłań do stron internetowych naruszających reguły określone w pkt IV ust. 7 Regulaminu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do Konta oraz do określonych Materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników oraz ich usuwania, również bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika, w szczególności jeżeli treść lub charakter wypowiedzi (w formie wpisów, Komentarzy, recenzji, opisów zdjęć) jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane.
 • Dostęp może być również zablokowany w przypadku, gdy:
  • Użytkownik założył w Serwisie więcej niż jedno Konto,
  • wypowiedzi Użytkownika (w formie wpisów, recenzji, Komentarzy) są niemerytoryczne lub zamieszczane wielokrotnie,
  • Użytkownik zamieszcza zdjęcia, bez posiadania do nich praw autorskich,
  • Użytkownik zamiesza w Serwisie Materiały mające na celu reklamę innych serwisów o tematyce dotyczącej Produktów oraz innej działalności komercyjnej, bez uzgodnienia z  Administratorem,
  • Użytkownik zamieszcza w Serwisie odesłania do stron internetowych naruszających reguły określone w pkt IV ust. 8 Regulaminu.
 • Administrator jest uprawniony zablokować Konto Użytkownika w sytuacjach określonych:
  • w ust. 3 pkt c i e na 30 dni,
  • w ust. 3 pkt a i d na czas nieokreślony,
  • w pozostałych sytuacjach wskazanych w ust. 2 i 3, Administrator blokuje Konto na 7 dni.
 • Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane Materiały według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.
 • Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
  • Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
  • Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 9 miesięcy od ostatniego zalogowania,
  • Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto – w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika,
  • Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie,
  • Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych Usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem.
 • Administrator bez uzyskiwania dodatkowego oświadczenia lub zgody ma prawo do:
  • wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do wiadomości przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie oraz przeprowadzanie webankiet wśród Użytkowników,
  • zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów w celu dostosowania Materiałów do wymogów Serwisu,
  • zmiany Regulaminu w każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu, z zapewnieniem prawa Użytkownikowi do niezaakceptowania zmiany – poprzez możliwość zgłoszenia żądania usunięcia Profilu Użytkownika.
 • Administrator zastrzega, że stosowany w Serwisie układ i kompozycja stron, nawigacja, zdjęcia, teksty, niestanowiące odrębnej własności Użytkowników, stanowią własność Administratora i są prawnie chronione.
 • Administrator ma obowiązek usunąć Profil na żądanie Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień pkt III. ust. 7 i pkt III. ust. 14 Regulaminu. Obowiązek ten aktualizuje się jedynie w przypadku, gdy Administrator dysponuje pewnymi informacjami potwierdzającymi, że osoba zgłaszająca żądanie usunięcia Profilu jest jego założycielem.  
 • Administrator nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w Serwisie.
 • Administrator ma prawo korygować zawartość strony internetowej AgroTesty.pl w dowolnym czasie bez powiadamiania Użytkowników. Administrator jako zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób ciągły bez żadnych zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy jak i też zakłócenia w działaniu strony internetowej. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże Kont” dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, ponieważ Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 • Administrator zastrzega, że Usługi świadczone w ramach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 • Dane osobowe
 • Administrator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z Serwisu konieczne jest podanie do wiadomości Administratora w toku procedury rejestracji Danych Osobowych.
 • Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest „AGROFOTO SKOWROŃSKI.PL” sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14d, 53-609 Wrocław, e-mail: biuro@agrofoto.pl.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz prawa osób, których Dane Osobowe dotyczą, określa Polityka prywatności Serwisu.
 • Reklamacje
 • Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi na adres e-mail: kontakt@agrotesty.pl.
 • Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
 • Zmiany Regulaminu
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w Serwisie.
 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora,  w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu oraz poprzez poinformowanie Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty wewnętrznej w ramach Serwisu – przynajmniej na 7 dni przed ich wejściem w życie.
 • w przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, powinien opuścić stronę agrotesty.pl.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub nieobowiązujące, wówczas pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 • Korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory z nim związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.